The Conflict Between Nestorians (Assyrians) and Chaldeans in the Foundation of Iraq

Authors

  • YaÅŸar KAPLAN Akademîsyen, Zanîngeha Hakkari, Fakulteya Îlahiyatê, Beşa Dîroka Ayînan

DOI:

https://doi.org/10.26436/hjuoz.2021.9.4.766

Keywords:

Chaldeans, Nestorians, Assyrians, Christians, Iraq

Abstract

Christians constitute an important component of Iraqi society. Iraqi Christians have been settled in Mesopotamia since ancient times. Christians have historical, political, cultural and social relations with both the Iraqi people and the people of Kurdistan. This community played an important role in the establishment and in the early period political administration of the Iraqi Republic. As it is known, the Christian community in Iraq and Kurdistan; It consists of two churches with different ideas, namely the Assyrian Church of the East and the Chaldean Catholic Church. During the Ottoman period, the Chaldean Church was residing in Mosul Province and the Assyrian Church of the East in Hakkari Sanjak of Van Province. While the Chaldean Church was under the influence of the French State, the Assyrian Church of the East was under the influence of the British State. From the middle of the 19th century, a noticeable competition started between both churches and communities, and powerful states were included in this competition in accordance with their policies. In this study, the relationship and competition between these two churches and communities at the dawn of the establishment of the Iraqi State will be discussed. In addition, the root of the ongoing problems among Christian components after the establishment of the Iraqi Republic will be pointed out. In this study, more Ottoman archive documents will be used.

Author Biography

YaÅŸar KAPLAN, Akademîsyen, Zanîngeha Hakkari, Fakulteya Îlahiyatê, Beşa Dîroka Ayînan

Akademîsyen, Zanîngeha Hakkari, Fakulteya Îlahiyatê, Beşa Dîroka Ayînan

References

- Jêderên Erşîva Osmanî
Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA)
Bab-ı Ali Evrak Odası Evrakı (BEO)
Dahiliye Nezareti İdare Evrakı (DH.İD)
Dahiliye Nezareti Mektubi Kalemi (DH.MKT)
Dahiliye Nezareti Şifre Evrakı (DH.ŞFR)
Sadaret Mektubi Mühimme Kalemi Evrak (A.MKT.MHM)
Dahiliye Nezareti Emniyet-i Umumiye İkinci Şube (DH.EUM. 2. ŞB)
Dahiliye Nezareti Mütenevvia Evrak (DH.MTV)
Dahiliye Nezareti Sicill-i Nüfus Tahrirat Kalemi (DH.SN.THR)
Dahiliye Nezâreti Tesrî-i Muamelât (DH.TMİK.M)
Hariciye Nezareti Siyasi (HR.SYS)
İrade Hususi (İ.HUS)
Yıldız Sadaret Hususi Maruzat Evrakı (Y.A.HUS)
Yıldız Mütenevvi Maruzat Evrakı (Y.MTV)
Yıldız Perakende Evrakı Umumi (Y.PRK.UM)

- Jêderên Dî
Abona, A. (2002). Tarih’ul-Keniset’iş-Şarkiyye, 3 Berg, Beyrut: Dar’ul-Maşrik.
Abona, M. E. (2008). Tarihu Betariket’il-Beyti Ebevi, (Thk. ve Trc: Bünyamin Haddad), Duhok: Dar’ul-Maşriki’s-Sakafi.
Arvas, T. Z. (2010). Hakkâri Nasturileri (1836-1936), Yüksek Lisans Tezi, Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Baumer, C. (2009). Keniset’ul-Maşrik, Çev: Aziz Emanuel Zibari, Duhok: Râbitetu'l-Kitabi ve'l-Udebai'l-Asuriyyin.
Campanile, R. P. G. (2009). Kürdistan Tarihi, Frnasızca’dan çeviren: Heval Bucak, İstanbul: Avesta yayınları.
Görür, E. D. (2019). “Hakkâri Sancağı’nda Nasturi Olayları (1896-1897)”, Tarih İncelemeleri Dergisi, XXXIV/2, ss. 475-506.
Habbi, Y. (2013). Keniset’ül-Maşrik, Beyrut: Merkez’ul-Akademi li’l-Ebhas.
Heazell F. N. and Margoliouth D. S. (eds), (1913). Kurds and Christians, London: Wells Gardner, Darton and Co., Ltd.
Kaplan, Y. (2020). “Hakkâri’de Nestûrî Patrikliğinin Son Dönemi (1876-1915)”. Milel ve Nihal, 17/2, ss. 249-280.
Kaplan, Y. (2021), Nesturi Kilisesi’nin Temel İnanç ve Uygulamalarının Teşekkül Süreci (VI-XIII. Yüzyıllar), Doktora tezi, Ankara: Ankara üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Mooken, M. A. (2003). The History of the Assyrian Church of the East in the Twentieth Century, Kottoyam: St. Ephrem Ecumenical Research Institute.
Murre-van den Berg, H. (2009). “Chaldeans and Assyrians: the Church of the East in the Ottoman Period”, in Erica Hunter (ed.), The Christian Heritage of Iraq. Collected Papers from the Christianity of Iraq I-V Seminar Days, Piscataway NJ: Gorgias Press, pp. 146-164.
Parhad, S. (2009). Görevin Ötesinde, Çev: Vedii İlmen, İstanbul: Yaba Yayınları.
Seyfeli, C. (2005). “Osmanlı Devlet Salnamelerinde Süryaniler” (1847-1918), Süryanilik ve Süryaniler. Haz. Ahmet Taşğın, Eyyüp Tanrıverdi, Canan Seyfeli. Ankara: Orient Yayınları, ss. 49-140.
Seyfeli, C. (2018). “Keldani Patrikliğinin İdaresi ve Osmanlı Devlet Salnameleri”, SBARD, 32/2, Güz, ss. 89-126.
Surma Hanım (1996). Ninova’nın Yakarışı, Doğu Asur Kilise Gelenekleri ve Patrik Mar Şamun’un Katli, İstanbul: Avesta yayınları.
Verheij, J. (2014). “Hakkâri, ‘Batılılar’ ve ‘Nasturiler’ Hakkâri’nin 19. Yüzyıl Tarihi İle İlgili Avrupa ve Amerikan Kaynakları”, Uluslararası Tarihte Hakkâri Sempozyumu (14-16 Kasım 2014), Ankara: Hakkâri Üniversitesi yayınları, ss. 79-93.
Verheij, J. (2017). “Doğu Anadolu’da Batılı Seyyahlar 1800-1914, Açıklamalı Bibliyografya Denemesi”. Kebikeç, İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, 44, ss. 379-420.
Vine, A. R. (1937). The Nestorian Churches, London: Independent Press, 1937.
Wilmshurst, D. (2000). The Ecclesiastical Organisation of the Church of the East, 1318-1913, CSCO 582/ Subsida 104. Lovanii: Peeters.

Downloads

Published

2021-12-29

How to Cite

KAPLAN, Y. . (2021). The Conflict Between Nestorians (Assyrians) and Chaldeans in the Foundation of Iraq. Humanities Journal of University of Zakho, 9(4), 976–990. https://doi.org/10.26436/hjuoz.2021.9.4.766

Issue

Section

Humanities Journal of University of Zakho