شعر و انقلاب: بررسى مهمترين مضامين سياسى و اجتماعى شعر دوران مشروطه سال 1905م – 1925م

  • Raouf M. Saeed جامعة السليمانية
الكلمات المفتاحية: انقلاب مشروطه, شعر و انقلاب, مضامين سياسى و اجتماعى, شعر دوران مشروطه

الملخص

انقلاب مشروطه بر اثر تغیراتی که در نظام حکومت پدید آورد نظام ادبی را هم دگرگون ساخت. هرچند نباید فراموش کرد که این انقلاب هم به نوبه خود محصول روشنگریهایی بود که در شعر شاعران این دوره متجلی بود و نتیجه آن آگاهی هرچه بیشتر مردم به حقوق انسانی خویش بود و بنابراین شعر و ادبیات این دوره سهم خود را در به پیروزی رساندن انقلاب مشروطه ایفا نمود. به طورکلی انعکاس تحولات این عصر را می توان در شعر عصر مشروطه ملاحظه کرد. شعر مشروطه بیش از هرچیز رنگ و بوی سیاسی دارد و با انقلاب مشروطه پیوند خورده است. در آثار شعرای بزرگ این دوره مفاهیمی چون وطن پرستی، آزادی، مبارزه و با استبداد و دخالت بیگانگان و توجه به مسائل زنان به کرات دیده می شود. این مقاله در پی بررسی مهمترین مضامین اجتماعی و سیاسی در اشعار دوران مشروطه است.

السيرة الشخصية للمؤلف

Raouf M. Saeed، جامعة السليمانية
كلية التربية جمجمال، جامعة السليمانية، اقليم كردستان - العراق
منشور
2018-03-30
القسم
مجلة العلوم الانسانیة لجامعة زاخو