ەڕ ە ێ ۆ

 

ە 1 ە 2

ahmad.ali@univsul.edu.iq

1ە ە ۆەڵەە ۆێ ەەە ەڕەʡ ۆ ێ ێ/ ێ

2ە ە ۆەڵەە ۆێ ەەە ەڕەʡ ۆ ێ ێ/ ێ

: 07/2023 : 11/2023 : 03/2024 https://doi.org/10.26436/hjuoz.2024.12.1.1300

ە ە ێی ە ێ ڕیە ەەیەی یۆۆی ێیەی ەە ڵی ەیە ەەە ە ە ی ەڕ Șێ ە ێ ە ۆەڵەǡ ی ە ێیەەە ێەی ی ەڵی ی ە ێ ۆ ە ە ێ ۆ ەێ ۆڕە (ڕەەҡ ێ ەێ ۆ ێ) ۆ ە ەە ۆ ە ێ ۆ ۆەڵە ێەەە ێ ۆ ێە (378) ێ ە ە ەѐە ێە ێەێ ەە ە ە (27) ڕە ێە ەѐ ێ ۆ ێەەە ەڵ ێەەە ە ە ەە: ڵە ەە ەە ێ ۆ ێ ێە ە ە ە ێ ڕەە ێ ە ێە ە ە ە ەەە ە ەێ ێ ە ۆێە ە ەە ە ە ێە ە ۆێە ۆێە ۆە ەێ.

ە ە:ە ەە ێѡ ۆ


1- ێەی

ۆڤ ە ڕۆەی ەێە ە ێییەی ە ەڕە ێە ەێ ە ە ە ە ە ڕ ەە ە ەڵێ ە ۆ ۆە ۆ ۆ ێە ە ۆە ە ە ەە ە ێێ ۆ ۆ ۆ ە ە ەە ۆ ێەە ە ە ە ێەە ۆ ە ە ێەە ۆڤ ێ ە ێ ەێ. ە ە ەە ە ە ڕەە ڵی ە ێ ە ەیە ە ی ی ڕۆە ەە ە ی ەە ڵۆڕ ە ە ێەێ. ەە ێە ە ێی یۆ ی ەэی ەیە ە یی ە ǘێی ۆەڵǡ ە ڕ ێە ەیی یҡ ڕۆڵ یەی ێەی ەێ ەێڵێʡ ەی ە ێی ێ یەی ی.

1-1 ێەی ێیەە:

یەێ ە ە ە ڕەەەی ە ەەی ە ێ ەەە ە ۆڕی یҡ ڕەڕی ە ǘێی ە ۆەڵە ەێەە ە ی ێ ە یەی ە ڕێە ی یҡ ڕەەەی ەیە ەە ە ەی ە ǘێی ەەەیی ەە ی ە Ԙ ەەەێ ە ە ەڵەی.

ە ە ێی ە ێ ڕیە ەەیەی یۆۆی ێیەی ەە ڵی ەیە ەەە ە ە ی ەڕ Șێ ە ێ ە ۆەڵە ە ە ە یە ڕەەە یەی ەێی ەیە ۆ ە ێ ەەی ی ەێ ە ڕییە ەی یەی ەە ە ی. ۆە ە ێەەە ەەێ ە ێ ە ڕ ە ە ە ەە ە Ǎەە ەڵە ە ێ ێ ۆ .

 

 

 

 

 

 

 

1-2 ییەی ێیەە:

ە ۆ ە ێەەە ە ە:

1.      ە یەیەی ۆەڵیەی- ێیی ە ڕەەی ڕێەیی ەیە ەەە ەی ۆەڵǡ ۆە ۆ ەە ە یەێە ە ەە ەیە ە ەی ێەە ە ە ەەە.

2.      ە ێیەەیە ە ەێ ەێʡ ێ ەێ ە ەەە ە ەەەی ە ۆ ە ەە ی ە ەەی ێە ەی ێەʡ ە ێ ی ەێ ە ێیەە ی ەэەیە ە ی ی ی ێەەەە.

ەە ەڕ ەە ە ە ەە ە ێەەەی ەэ ڕیە ە ێ ەەە ە ە ێە ەڕۆی ی ە ە ی ێ ێȐە.

1-3 ەی ێیەە:

1-     ێەی ی ەڕ ە ێ

2-     ە ە ێ ۆ

3-     ێ ۆ ەێ ۆڕە (ڕەەҡ ێ ەێ ۆ ێ).

1-4 ە ێیەە:

1.      ی ۆیی: ێ ۆ

2.      ێ: ۆ ێ ێی

3.      : ١/٢/٢٠٢٣ ١/٧/٢٠٢٣

1-5 ێەی ە ە

ێϘ: ە ەە ە یەی ۆی ەە ەی ەڵ ێۆ ی ێ ەەەی ێ ەەێی ڕە ێی ڵ ەە ەی ی ەەەی ەی . (̐ە ۆ ٢٠١٣ ٧٦)

ێϘ: ێϘ ێ ۆ ǘە ێە ەی یی ەەە ێ ێەە ێ ۆ ێ ەە ێϘ ە ەە ەڵێێ ۆ ەەی ەی ە ۆǘەی ەȐێ ە ۆەڵ ە ڕی ە ەڕ ە ڵە یەێ ە ەەی ێێ ێϘ ەەێی یەیەی ە ۆ ەѐی ێ ەیی ەێ ۆ ەەی ەە ێە ەێ ی ۆیەەی ەەی ەێ ۆ ەەە ە . (ەە ە ٢٠٠٧ ٧).

ێ ێە ۆ ێ:

ەە ە ە ەێەە ە ە эێە ەێ ڕێ ۆە ێ ەێ ە ێ ێە ێەڵەە ەە ەەێ ە ەە ێە ەە ێ.

ێەی ە:

ەێی ڵۆ ەی ە ە ەەڵ ۆڤیەیی ی ەێʡ ۆیە ێ ڕێی ێ ۆیی ەەە. ەی ەە ە ێە ە ی ەە ێ ڕەە یۆەە ی ڕە ێ ەەیە ە ڕی ۆڤ ەی ۆ ی ۆێߡ ە ۆ ی ڕەی یۆ ە. ە ەی یە یەە یۆەە ە ەەە ەەێە ێ ڕەە یۆەە ە ڵەە ێی ۆیییە ەە ڵێی ەە ێ ڕەە یۆە ەە ەی ەڵە ( ەیی ٢٠٠١ ٢-٣) ەە ەەی ( ی ی) ی ە ە ەڵێ: ە (ی): ێڕەەی ەی یی ۆڕӘی ی یڵییە (ی): یۆێی ە ە ێەی ە ی ۆە ڕە ەیەییە ەی (̘ ١٩٩٦ ٩-١٠).

ە ییەێی ڵەییە ڕە ە یەڕۆیی ی ی ەڵ ڵەەی یی ە ەە ی ۆە ە ی ڕۆڵێی ی ییە (͡ ٢٠٢١ ٢٦).

ێەی ڵ: یییە ە ەەی ە ێی ەڕە ە ە ێەیەی ی ە یەە ییی ە ەی ەیی ی ە ییی ǎە ەە ۆ ەڕ ە ە ێێی ەی ە ە ەێ ە ڕێی ە ێی ییەە ی ێȘێ (ڵӡ ٢٠٠١ ٤٢).

ێەی ی ی: ە ە ۆێ ە ڵەە ۆە ەەێ ە ۆڤ ە ۆەە ەێ ڕ ڕە ەە ێ ێڕەە ە ەە ێڕەە ەێ ڕ ۆۆ ە ۆە ە ەێ ەڵ ەە ە (یѡ ١٩٨٣ ٣٩١).

ێەی ە: ەڕێی یە ییی ی ǘی ی ەڵەێی یە یییە ە ی ی ێەی ەڕی ییی ێەە ی ەەڵی ێەیەیی ە ەڕەیە (یی ١٩٨٣ ١٢).

ێەی ۆ: یڕێی ڕێە ەە ەی ەیڵ ە یە ە ە ی ییە ەەەی یە ێەی ەڕ ییە. ۆەی ەە ی ۆڤە ی ǎەڵ ڕێە ە ی ی ەەەیە

 

 

1-6 ێیەەی ێ:

1-   ێیەەی (ѡ 1972) ە: ە ە ە ە ەێ ێ ڕەەە ەە ڕە. ێیەەیەی ەیی ەە ێی ۆ ە

ێەەە ڕە ێ ەێ ۆڕە ڕەە ۆ ێ ۆ ە ەە ۆەڵە ێەەە ە ە (٦٠٤) ێی ڕ ەە (٥٩) ڕە ەە ۆ ۆەە ە ە ە ێەەە. ە ە ێە ەیۆە ە ەەەی ە ە ە ەێەە ە یی ی ێ. ەە ە ێی ۆ ی ەڵی ە ە ڕە. ێی ەی ێەیی ی ەڵی ە ە ێی ەە ییە. ە ێی یە ە Ǎێە ێ ی ێۆڵیەەی ەییەە.

2-   ێەە ( 2009) ە : ەڕ ێ ۆ ە ە ێ.

ێەەە ە ێ ۆ ەە ە ڕێە ێ ەڕ ێ ەێ (ڕەەҡ Ӂۆڕ ۆەڵە ۆ ێ) ۆەڵە ێەەە ێ ۆ ە ە ێەەە ە ە (259) ێѡ ێەێ (48) ڕە ەە ە ێەەە ەەە ەە ە ێ ەە ڕەە ێ ە ە ە ڕەە ێ ۆ ەە ە ە ە ۆ ە ەڵ ێ ەێ Ӂۆ ۆەڵە.

3-   ێەە ( 2015) ە : ەە ەە ەەێ ۆڕەە

ی ێەەە یی یјەەی ە ێϘی ۆ ە یی ێ ە ە ێ یی ی یی ە ێ ێϘی ۆ ەێی ۆڕەی ڕەە ۆی ێ ۆ ێ. ۆ ە ەە ە ێەەە ەڕێە ێەێەە ە ە ە ێەەە ەѐە ێیەەە ەیەە ە ەەی ە (٧) ڕە ێەەە ە ەی ە ێ ێϘی ۆ ە ێ ەѐە ە ێ ٨ ڕە ە ەی ە ێ ێϘی ۆ ە یی ەѐە ەە ەјەە ە یییەی ەэی ی ە یјەەی ەە ەێ ێϘی ۆǡ ەێی ۆڕەی ڕەە ۆی ێ Ӂۆڕی ی.

4-   ێەە (ی 2017) ە : ەە ە ەەە ێ ە ەە ە ە

ێەەە ە ێ ەە ە ێ ەێ ۆڕ ڕەەҡ ەە ەە ێ ە ۆەڵە ێەەە ە ە ێ ە ەە ە ە (100) ێ ە ە ەѐە ەە ەەە ە ێ ە ێ ەێ ە .

5-     ۆ ێەە: ەە ە ێەە ێ ەەەێ ە ەە ۆ ە ێ ەێە ەە ێە ەێە ۆ ێە ە ێ ە ە ە ەڵەە ڕەیەی ۆ یە ەەڵ ە ێیەەیە ە ێەی ۆ ێەی ی ی ە ی ێϘی ۆ ە ێە ەە یۆی ەی ەێە ە ێیەەە ەەڕی ەە ەەی ێیەەی ێ ەەڵ ە ێیەەیە ̐ە ە ێیەەی ( 2017) ە ώە ەەڵ ەەی ە ێیەەیە

2- ە ۆ

2-1 ەڵ ۆ:

ی ۆڤ ەڕیە ە ە ێی ۆەی ە ی ە ەەە ی Șەە ەی ە ۆ ێەە ۆ ڕڤەی ەە ڕە ە Ȑێ ەەڵ ە ەیǡ ێە ەە ەە ۆ ۆڤ ە ەەǡ ەڵیە ە ە ی ۆی ێȐʡ ۆ ەە ەی ۆە ە ۆێ ە یјەە ە ە یјەە یەʡ ەیە ەیە ێەەە ە ەەەǡ ی ەە ی ەی ەەێ. ەە ە ەە ی ەەە ییێ ە ە ڕۆڵی ی ۆ ۆڤیەی ێڕە (ەҡ ٢٠١٠ ١٨) ە یی ۆڤی ەەیی ێ ە ێ ۆڤ ەەی یەی ییە ە ە ە ە ڕەی ۆڤی ەەەە ێ ەەە ۆە ە ە ەێ ۆۆ ەە ( ەەѡ ٢٧١٢ ١٠٢) ەە ە ەی ەیەییەە ە ێیەی ە ەی ۆ ی ەە ە ە (ەە ١٩٩٧ ٢١). ەەەە ۆڤ ەە ە ڕ ە یۆێ ەʡ ە ەۆی ەە ی ۆ ۆ یەە ە ڕەە ەێێ ۆ ە ەیێ ە ە ێԘە ێەەی (ەیی ٢٠٠١ ٣). ە ێ ەەەێ ە ە ۆڤ ە ە ەیە ەڵەی ی ە ە ەێ ی ڵەێ ەێ ە ە ەە ە ەێی ۆیی ەȘەێʡ ە یی ی ە ێ ۆ ی ەێەە (ڵӡ ٢٠٠١ ٥٨) ۆە ۆڤ ەە ەە ێەە ەە ە ەڵ ە ەڵ ەە ە ەە ە ەڵ ە ێە ەەە ۆ ەە ۆڤ ەەە ە ڕە ە ە ۆ ە ەێ ێەە ۆ ێʡ ۆ ۆ (auguste comte) ە ۆە ۆە ǎە ەە ە ە ۆ ەە ەە ۆڤ ە ێەە ە ەەێʡ (Neill, 2011, 22). ە ە ێەە ە ۆڤ ێە ەە ێە ەە ێەە ێە ۆڤە ەە ە ەڵ ۆڤی ڵ ە ەیەی ەڵەیی ەە ڕێە ێی ۆ ە ۆ ەۆێەە ۆ ەەی ێەی ە یە Șʡ ە ی ەی ە ۆێ ە ڵیی ە ڵەڕێ ێێە ڵ ەی ی یەی ە ی ەێ ەییە ە ێێ ۆ ی یی ەەەی ە ەە ۆڤ ەیی ە ێەیەی ییە ەەی ەی Șʡ ەڵ ە ە ە ە ەە یی ێ ڕەی ەʡ ۆ ەѐەی ە ەیی ە ە ەە ە ەەە ی ەیە (یی ٢٠١٦ ٢٣٤) ەەʘی ییەی ی ڵەی ەیی ەӡ ۆ ە ێ ەەی ۆڤ ە ەی ڕێ ی ە Ș ەی ۆ ەʡ ە ە ە ە ە ەێ ە ێ ەсەی ی ەە ڕەڕی ێەە (یی ٢٠١٦ ٢٣٤- ٢٣٥) ەە ێە ێڕە ە ۆڤ ەێ ە ەەە ە ە ە ێ ە ێەە ۆ ە ە ە ەە ڕەە ۆە ۆەڵ ێ ەە ەʡ ە یۆ ێی ۆۆ ەێەە. ە یەی ە یی ەڵ ە ی ەی ǘە ەی ێەێ ە ەی ەێʡ ی ەیەی ەی ۆ ە ە ۆ ەێ (Ґѡ ٢٠١٢ ١٧٤).

2-2 ە ە ۆەڵی ۆێە:

ەэەە یە ەی ی ڕییە ە ێԘەی یی ەیǡ ەڵ ی ەەەیە ەەەی یەڕی ی ێەەی یۆی ەیڵی ۆی ەە ە ەیی ۆی ە ە ەی ۆڤ ە ەێی ەڕ یǘەەە ە ەەی ۆڤیەی.

ە ە یەییە ʐی ڵەیە ە ەە ڵیی ە ە ەڕ ۆی ۆڤە ی ەێʡ ەэەە ۆڤ ەەی ی ەڵی Ș ی ەە ێ ە ە ە ەە ێ یەیی ەە ڕیی یییییە ەڵ ە ۆێ ە ۆە ە یەیی ەە ە ە ێ (یەی ٢٠١٦ ٢٣٧) ە ی ی ەӁە ە ڵیی ی ۆڤǡ ە ێەیە ە ەەی ێ ڕەە ەэەە ەەێ ەەە ە ەی ی ڕۆیی ێ. ەیی ی یی ە ە ڕ یی یییەیەە ەەەێ ە ʘێی ەی ۆڤ.(ەǡ ٢٠١٧ ٣١) ەە ەۆە ە ەە ۆ ڕەەەی ەی یی ە یەی ۆ ەۆییە ێیە ەە ە ۆڤ ە ی ەێە ە ە ۆ ەэەیە ۆ ە ەەэی ە ێ. (ی ١٩٨٣ ١٨).

ێەڵ ە ە ەڵەە ێ ۆڤەە ە ێ ە ەی ەە. ۆڤیەی ۆ ەیەی ێ ەە ڕی ە ێ ە یە ە ەێ ە ێڵی یǘەەە ڕ ییە ە ێی (ەǡ ٢٠١٧ ٣١) ە ۆڤ ەەێی ڵۆە ە ەی ە ڕی Ԙیی ەڵی ی یјەە ە ەیە ۆ ێەی ە ی ە ۆی ە ۆەڵǡ ێیی ە ەی ێە ییی یەی ۆەڵە ێڵ ە ۆ ەەێی ە ەیە (یڡ ٢٠١٣ ٢٧٧).

2-3 یی ێ ەە ە:

ەێ ە ڕۆەی ە ( ەە ە) ێ ی ǘەەە ەیەی ەێ ە ە ەەەی ی ەەی یǡ ە ەیە ۆ ە ەی ǘی ێەڵ ە ەэەە ەە ە ییەی یی ەیڵی. ێە ە ییە ە یەەی ە ێ ە ە㘘ە ە:

١- ەە ێی ەەی- ێییە ییەی یییەی ەیە ەێە ێ ڕەیی ۆیییەە ەی ی ییە ەەی یی ێј ەەەیی ەیە ەڵ ە ییەی ی Әی یەڕۆییەی ێ ەە ە ەیڵ ەێʡ ە ۆێ ە ەڕێ ەەێەە ( ەەϡ ٢٠١٥ ٤٥).

٢- ەە ێ ڕۆڵی ۆی ەێڕێ ە ۆەی ییی ی ەی ǘی ۆەڵیەی ێیی ە ێʡ ەڵەی ەەی ۆی ڕ ڕەیە یۆҘ ەڵ ە ەی ی ە ەیەیی ە یێی ییەە ەیێێʡ ەە یەە ێییەی ڕ ەێەە ( ەی ѡ ٢٠١٥ ٣٣).

٣- ەە یۆێی ەیییە ە ەی یێ ە ە ی ییە ی ی ییە ەە ەەەی یە ڵەەی ەیڵی ی ǎەڵ ە ڕ ێە ی ییی (یی ٢٠٠٤ ١٦٢) ەڵ ە ۆ ە ە ی ێی ەڕ ەە ەە ی ی ی ǎەڵ ە یەی ەڕیە ( ەەϡ ٢٠١٥ ٤٥).

٤- ەە یۆە ەەیە ە یێی ییی ڕێەڕێی ییە. ەڵ ە ەیەی ڕی ەی ەەە ی ێ ۆە ǘی ێیە ی ی ەی ەی ێیە ەڵ یۆ ی. ( ی ەی ѡ ٢٠١٥ ١٤٢).

٥- ەە ەیە ە ێی ی ەێێەە ەە ی ەێ ە ڕۆڵێی یی ە ە ڕۆڵەی ەە ی ەڵ ە ییەێی ڵەییە ڕە ە یەڕۆیی ی ی (͡ ٢٠٢١ ٢٩).

٦- ەی ۆ ەڵێ: ەە ەەی یێی ڵەیە ەەی ڕیەی ە ێ ی یی ەەی ەە ی ەی ە ۆەێ (ۆ ١٩٩٢ ١٧٦) ەڵ ە ۆی ە ەە ەەیەی ە ەە ی ە. (ە ەی ەەϡ ٢٠١٨ ٢٠٨).

2-4 یی ێ ی ی ی ی: یјەەی ۆڤ ەی ە ە ەە ۆی یǡ ە ێیی ەی ێǡ ۆ ە یەە ی ە ییی ە ۆەǡ ە ۆ ێی ۆ ۆʡ ە ی.... . ی ی یە ە ی ی ۆیی ەە ەەی ی ەە ەە یەیەی ەی ە . ی ەە ەیەی ۆ ۆѡ ە ۆڤەە ۆ یییەی ەەی ەیە ە ێ ڕی ی ڕی یǡ ڕی ی ڕێەییە ڕی ی ەە ʐیی ڕەی ەڕ. (یی ١٩٨٣ ٢٨) ەە ە ڕی ەјەە یییەی ەۆی ییە ەی ەڵ ە ۆ ڕڤەی یەی ەەی ۆڤ ە ی ە ەەǐ ەە ʘ ەە ەە یییەی ەە ە ێ ەی ەیە ەی ەەیە ە ەێی ێی ڵیە ی ی ǁەە ە ەەی ەڵەییەە ەڵ ی ی ێی ی ی ڵ ڵە ەەیǡ ە ە ۆ ڕی ەڕەێی ەی ڵەەی. (ی ١٩٨٣ ١٤).

ەۆۆۆ ۆ (Edward Burnett Tylor) ەە ەە ڕ ە ەە ە ەەە ڕ ە ە ەە ەە ە ە ە ەە ەڵ ە ڕەە ەە ۆ ە ەەߡ ەڵ ێەە ەڕ ێەە ەڵەە ە ەە ە ە ێ ە ەʡ ەڵ ەە ەە ەڵە ( 2014 24) ە ێ یۆ ە ەێی ەەۆ ەڵە ەەڵ ە ەʡ ەڵ یە ە ڕێڕەەە ەەێەە ە ۆ ۆ ڕ ە ەەی ەی ەەڵ ێڕیی یۆ یە ۆ ە ە یۆیێی ەەیی ʡ ێییە ە ڕەیەی ە ی ە ە ی ی . ەە ە ە ی ڕۆڵی ییە ۆی ێ ی ەیە ە ۆ یۆ یە ەэییە ە ە ێێەە ی ی ە ییە ە ی ەјێی ی ە . ە یەی یەە ەیەی ەی ەڵی ێѐ (١٩٩٦-١٩٢٠) ێییە ە ەەی ە ە ڵ ەڵەی ەە ەە ڕ ە ە "ەѐی" ە ەјی ی ە ەە. ەڵ ە ێѐ ە یۆ ە یە ڕەەیە ێԘە ǘە ە ۆی ەە ی یی ە ی ە ەەە ە ە ە ێە ەڕ ێەە ۆ ە ( 2014 32-33)

2-5 ە ۆە ڕڤە ە ەە

یۆی ەڵیە ە: ەێ ە ۆە ە ە ەە ەی ەی ۆڤ ە ەەیەی ەڵییە. ەێ ۆ ەڵ ۆڤ ەە ە ۆ ێەیێ ە ڕە ییە ە ێە ەە ەەڵ ۆڤەەە ە ەە ە یۆە ڕی ەەە ە ەە ۆۆڵی ە ە ڕە یەی ە ە ەی ە ۆە ە ێەە ە ەە ۆ ۆڤ ە ەە ڕی ەەەە ە ۆڤ ۆ ە ەە یی ەێە ۆ ە ەی یە ۆ ʘی ۆڤ ەەە.

یۆی ە ە: ە ۆەە ە ۆیەی ەێی ە ە ە ەەە ە ڕەی ۆەڵیەی ەە ە ە ە ە ۆۆڵ ۆەڵە ە ۆەڵە ێێʡ ەۆێ ە ڕێە ەە ێ ە ە ە ۆەڵەە ە ەە ەێ ە ە ەە ەە ە ە ە ۆ ۆۆڵی ۆەڵیەی ەێ ە ە ەјی ەەەјی ەیی ە ۆەڵ ەە.

یۆی ێەیی ە: ەێ ە ۆەە ە ێەییە ەە ە ەە ەی ەی ۆڤ ە ە ۆە ەە ە یی ەڵی ۆڤ ی ەە: یەی یەی ǁ ی ە ەی ی ۆڤ ی ەە ەە ی ەە ە ۆ ەڵی ۆڤ ەێ ǁ ێ.

یۆی ەی ە: یۆی ەی ە ەە ە ە ەэە ە ە ۆی ۆڤە ە ە ۆڤەە ەэە ەێ. ە ە ە ی ی ەی ێەی ەە ە ۆی ڕ ەەیەە ە ۆیە ە ەییە ʘ ە ەە ەەە ە ە ە ە ێߍ ۆ ە ێ ەە (ϡ 2010 224).

3- ێ یی:

3-1 :یۆ ێی:

یۆی ڕێی ۆەڵیەی یییە ە یێی ʐیی ێ ە ەی ۆەڵǡ ی ەڵەێی یەی ۆەڵ (یی 1974 43) ێی یۆ ڕێی ۆەڵە ە ۆ ە ە ێ ۆ ۆ ە ۆ ێ ۆەڵە ە ە ەەە ەی ە ەە ێیەەە.

3-2      ۆڵ ێی:

ۆڵ ێی :ێ ییی یۆ ی یی ی ی ی ۆڵی یی ێ ێی ە ێی ڵȎێێ( ١٩٩٩ ٥٤٤). ۆەڵە ە ێیەەە ە ە ێ ۆ ێ ە ە (23071) ێە.

3-3      :ە ێیەە: ۆڵ ڕی ە ێەە ێ ۆڵ ێیی 坐ێʡ ێی یی 坐یێ ێێ ۆ ۆ ۆ ی 坐یێ(ی ١٩٨٠ ٢٥٧) ە ێیەەە ەێەە ەەە ە ە ۆەڵە ێەەە ەѐە ە ە ە (378) ێ ە ێە ۆѐ ە (172) ە ڕەە ێ (206) ڕەە ێ (185) ە ەێ (193) ە ەەە (232) ە ۆێە ۆە ێ (89) ە ۆێە ە ە (57) ە ۆێە ە ە ە ە (1) ەە ڕ

ە (1) ە ێەەە

ۆڕ

Ȏە

ە

ێە

ڕەە

ێ

172

45.5

ێ

206

54.5

ێ ەێ

185

48.9

ەە

193

51.1

Ӂۆڕ

ۆ

232

61.4

89

23.5

57

15.1

 

3-4      ە ۆەە ی: ۆۆەە ە ە ە ێەەە ێەێ ەە ە ەѐ ەە Ӂۆ ە ێەەە ەڵەە ێەەە ەە ەە ەەǡ ە (27) ѐە ەۆەێʡ ەە ۆە ە ەێ ەѐەەە ۆ ە ۆ ەەە ەѐە ەڵȎە (ەەڵ) ە (3) ەە ەەڵ ە (2) ەەڵ (1) ەѐە.

3-5      ڕʐۆ ێەەە: ۆ ڵیەە ە ڕʐۆی ێەە ێە ەە ەەڕ ێەەە ۆ ەیە ەӁۆڕ ە(ۆەڵ ە ەەەیی) ێە ێ ەڕێە ە Ӂۆ یەە ڵی ەە ە ڕە ەڕ ڕ ە ەەڵ ە ۆڕی یϘێ ە ەێی ێە ە ڕە ە ە ی ە(٥) Ӂۆ ەی ەیێ ەە ە ەیە ە ە ۆە(5) ەە ەۆ ѐە ەە ѐە ێەەە ە (82.96%) ەەە ێە ە ێەەە ەەێێʡ ۆی (1) ǎ ە Ӂۆ ەە ەە ѐە ە.

3-6      ێی ێەەە:

3-7      ێێی ێەە ەە ە ێیەەە ڵ ǘ ەڕێ ۆە ە ۆ ێی ۆ ەە ەѐیە ەە ە ێ ەە ە (0.832) ە ەە ەێ ۆڵە ۆ ە ە ێ ە ە ێەە ێ ێەەە ەʡ ەە ێ ەێ ەە. ە ە ە (2) ەەڕ.

ە (2) ێ ێەەە

ە ۆ

ە ѐە

0.832

27

3-7 :ە ییە ەە ێیەە

1-     ۆە ۆ- ە: ۆ ێ ڕە

k: ەی ەەی ە یەەە

vi : ۆی یییەی ەە یەی یەەە

vt2: یی ەی یەە

2-     ەە (T) ە ۆڕ (One Sample T-test): ۆ ە ێە ێەە.

 

3-     ەە (T) ۆ ۆڕ ەەۆ (Independent Sample T-Test): ۆ ە ۆڕە Ȏەە.

X= ەە ێە

S= ێە

 

4-     ۆە ەەە (One-Way ANOVA): ۆ ە ە ێ ۆڕە ە ە Ȏە .

5-     ۆە (LSD) ە ە : ۆ ە ۆڕە ەەڵ ە

(Kim, 2017, 23-25)

4- ەە ێەە:

1-     ێەی ی ێ.

ۆ ێە ەە ە ۆڵە () ۆ ە ە ەەەێ ە () ە ەەە ە ە () ە ەڵە ەە ە (0.001) ە ەە ەە ەەڕ ە ێە ێە ێ ۆ ەڵە ەە ەە ە ە ە ێە (63.67) ەەە ە ە ە (54) ەە ەە ە ێ ەە ە ە ە (3) ڕەەە.


ە (3) ێ

ەە ێە

ە ە

ێە

ە

ە

ە ەڵە

ە

ە

63.67

54

9.59

377

19.59

1.966

0.001

 


2-     ە ە ێ ۆ:

ە ە ە (4) ەە ڕ ەە ڕە ێەە ە ەڵە ە ە ەڵە ȍە ە ەڵە (0.05) ە () ە ەەە ە ە () ە ەڵ ە ە ە ەە ێە ڕە ەەەێ ە ڕە (26) (ە ە ڕ ێ ە ەەەێ) ە ە ەەێە ەە ەە ەە ە ە ۆە ە ێەەە ەڕە ە ەە ە ەە ەە ەە ڕە (25) (ەە ڕێ ی ێ) ە ە ە ە ەە ێە (2.65) ە ێ ѐە (23) ە ێە ە ە ەە ێە (2.59) ەە ە ە ە ێەەە ە ەڕە ە ەێ ǎەڵێ ە ێ ەڵ ەێێ ڕە (27) ە ە ەѐە ەە ۆە ەە ەەڕە ێەە ەێە ۆ ەۆە ێʡ ە ێ ڕە (1) ( ێە) ە ێە ەѐە ە ەە ێە (2.47) ڕە ە (4) ۆ ڕە .

 


ە (4) ە ە ێ ۆ

ە

ڕە

ەە ە

ڕەە ە

ە

ە ێە

ێە

ە ()

ە ەڵە

1

26

251

127

0

2.66

0.47

109.512

0.000

2

25

283

56

39

2.65

0.66

77.866

0.000

3

23

268

64

46

2.59

0.70

72.078

0.000

4

27

217

161

0

2.57

0.50

101.074

0.000

5

1

179

199

0

2.47

0.50

96.19

0.000

6

24

201

142

35

2.44

0.66

72.099

0.000

7

15

171

179

28

2.38

0.62

74.584

0.000

8

19

169

180

29

2.37

0.62

74.018

0.000

9

4

173

171

34

2.37

0.64

71.589

0.000

10

9

164

183

31

2.35

0.63

72.928

0.000

11

3

167

176

35

2.35

0.64

71.024

0.000

12

22

175

159

44

2.35

0.68

67.232

0.000

13

6

169

168

41

2.34

0.66

68.386

0.000

14

12

157

192

29

2.34

0.62

73.915

0.000

15

5

157

191

30

2.34

0.62

73.402

0.000

16

21

145

206

27

2.31

0.60

75.077

0.000

17

14

155

184

39

2.31

0.65

69.193

0.000

18

10

162

168

48

2.30

0.68

65.563

0.000

19

7

145

196

37

2.29

0.63

70.185

0.000

20

8

160

166

52

2.29

0.69

64.11

0.000

21

11

150

185

43

2.28

0.66

67.566

0.000

22

13

153

175

50

2.27

0.68

64.861

0.000

23

2

150

180

48

2.27

0.67

65.627

0.000

24

17

137

187

54

2.22

0.68

63.745

0.000

25

20

154

147

77

2.20

0.76

56.693

0.000

26

18

145

164

69

2.20

0.73

58.942

0.000

27

16

130

182

66

2.17

0.70

60.181

0.000

ە

377

ە ە

1.966

 


3-     ێ ۆ ەێ ۆڕە (ڕەەҡ ێ ەێ ۆ ێ).

ەە: ەێ ڕەە

ە ە ۆڵە () ۆ ۆڕ ەەۆ ەەەێ ە ەە ە ێ ۆ ەێ ۆڕ ڕەەҡ ە ێە ە () ە ەەە ە ە () ە ە ەڵە (0.001) ە ە ە ەە ێە ڕەەە ەەەێ ە ەە ێە ڕەە ێ (61.74) ȍە ە ەە ێە ڕەە ێ (65.29) ە ەە ەە ەە ە ڕەە ێە ە ە ە ڕەە ێѡ ە ە ە (5) ەە ڕ.

 

 

 


ە (5) ە ێ ڕەە

Ȏە

ە

ەە ێە

ێە

ە

ە

ە ەڵە

ە

ە

ێ

172

61.74

10.776

376

3.637

1.966

0.001

ێ

206

65.29

8.167

 


ە: ەێ ێ ەێ

ەە ێە ە ە ۆڵە () ۆ ۆڕ ەەۆ ەەەێ ە ەە ە ێ ۆ ەێ ۆڕ ێ ەێ ە ێە ە () ە ەەە ە ە () ە ە ەڵە (0.001) ەە ەە ێە ەەەێ ە ە ێە ە ەێ ەە ە ە ێە ە ە ەەە ە ەێ ە ێە ە ێە ەە ە ە ە ەێ (61.57) ȍە ە ەە ێە ەە ە ەەەە ە ەێ (65.69) ە ە ە (6) ەە .


ە (6) ەێ ڕەە

Ȏە

ە

ەە ێە

ێە

ە

ە

ە ەڵە

ە

ە

185

61.57

11.216

376

4.269

1.966

0.001

ەە

193

65.69

7.203


ێە: ەێ ۆ ێ

ۆ ەێ ۆڕ ۆ ێ ە ۆڵە ە ڕە (One-Way ANOVA) ەەەێ ە ەە ە ێ ە ۆڕ ۆ ێ ە ە ەڵە ȍە ە ەڵە (0.05) ە ە ە (7) ەە ڕ.


ە (7) ەێ ۆ ێ

ەэە

ۆ

ە

ە

ە (F)

ە ەڵە

ە ێ ە

15916.748

2

7958.374

158.756

0.000

ە ە

18798.575

375

50.130

34715.323

377

 

 


ەە ەە ۆە ە ڕە (One-Way ANOVA) ێەڵێ ە ەە ەڵ ێ ڵێ ە ەە ەێە ۆە ە ۆڵە ە (LSD) ەە ەە ەەە ە ەڕە ە ێ ێ ۆێە ە ە ێ ۆێە ە ە ە ە ێ ۆێە ۆە ۆێە ە ەەەە ە ەە ێە ێ ۆێە ە ȍە ە ەە ێە ەەەە ەەێ ە ێ ۆێە ە ەە ە ە ە ێ ۆ.


ە (8) ە ە (LSD)

ەە

ەە

ەە ێە

ە ەڵە

ۆ

15.43365*

67.42

0.000

0.77329

0.460

ۆ

-15.43365*

51.99

0.000

-14.66036*

0.000

ۆ

-0.77329

66.65

0.460

14.66036*

0.000

ەە ێە

63.67

4-2 ەەە ێەەە

1-     ڵە ەە ەە ێ ۆ

2-     ێ ێە ە ە ە ێ ڕەە ێ

3-     ە ێە ە ە ە ەەە ە ەێ

4-     ە ێە ە ۆێە ە ەێ ەە ە ە ێە ە ۆێە ۆێە ۆە ەێ.

4-3 ڕӁەی ێیەە:

1-      ە ە ەەە ەێ ە ە ە ە ۆەڵە

2-      ۆڕیی ەی ڕۆیی ە ڕʘەە ی ێەی ی ە ۆە ە ەی ەەیە ە Ȑێ ەەڵ ڕەڕەەی ێԘەی ە.

3-      ە ە ەەǎە ە ە ە ەەە ێ .

4-      ەەە ێј ەсیی یەە ە ەەێی ی ی ەی ەی ǘیی ێ Șەەە ە ە یڕێی ی .

4-4 ێیەی ێیەە:

1-  ە ێەەە ە ەە ە ێ ێ ۆ ەەە ۆ

2-  ە ێەەە ەە ۆ ۆ

3-  ە ێەەە ۆ ەە ەە ە ە ۆەڵە

4-  ەی ێیەەی ی ە یە یییەی ەەە ێј ەیە ەە یە ە ۆ ڕێە.

5-  ەی ۆە ۆ ۆ ەیە ەӐ ەیەە ە یەی ۆ ۆ ێ ی ێە ێەەی ە ەە ی ەەە ێ ەە ەەی ێ ێیە یەە.


 

ۆ (1) ە Ӂۆڕە ێەەە ەڵەە

Ӂۆ

ێ

ە

ۆ

ۆ

ێە

1

.. ەە ەەی

ەەەی ەڕە- ێی

20

3

4

27

74.07%

2

.. ەی

ەەەی ەڕە- ێی

22

2

3

27

81.48%

3

. ی

ەەەی ەڕە- ێی

23

2

2

27

85.19%

4

.

ەەەی ەڕە- ێی

24

2

1

27

88.89%

5

. ۆ ە ەی ەە

ەەەی ەڕە- ێی

23

0

4

27

85.19%

 

ۆ

112

9

14

135

4.15

 

ڵە= ۆ / ە Ӂۆ *100

= 4.15/5*100

= 82.96%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ۆ (2) ێە ە ێەەە

ڕە

ەە ە

ڕەە ە

ە

1

ەە ە

2

ە ە ڕی ی ە ǁە

3

ەە Ǎێە ەەەە.

4

ێی ە ی یەی ەیە ەە ەڵەی ۆڤ.

5

ەڵەێ ە ە ێێ ǁە

6

ێ ە ەیە ەی ەی .

7

ێڵی ەڵەڕە ێی ییە.

8

ەڕیی ە ە ە ەێە ۆی ی ێیە.

9

ەەڵ ە ڵۆە ێ یەیە ەیە.

10

ی ی ەڵی ە ەڵ یی ەێێ.

11

ەڵیی ڵ ی ǎەڵ ەەە ە ەەی.

12

ە (١٣) ەڵ ە ڕەی ەەیە.

13

ڕ ە ۆڵی ەیە

14

ەە ەە ەی ەێە ۆی ǘەەی.

15

ەێ ǐ ە ڵ ێ ەە ە

16

ەێ ە ە ڕەە ۆە

17

ڕ ە ەێ ەەە ە ەێە ە ێ

18

ەە ڵەە ە

19

ڕێ ەە ڕێە ʡ ە ێ ەەە

20

ە ە ۆ ەۆ ە ەە

21

ە ە ە ۆە ێ ەێەە

22

ە ە ە ەێە ۆی ی ێ.

23

ەێ ǎەڵێ ە ێ ەڵ ەێێ

24

ە ی ەڕی ێ ەی ی ەە ەێێ.

25

ەە ڕێ ی ێ.

26

ە ە ڕ ێ ە ەەەێ

27

ێەە ۆ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ەэە:

ەэە ەەیە:

(1999). . 1 ی : ی.

ی (1985). ی ی. ی.

ی . (2017). ݘی ی ی ی ی ی. Journal of Garmian University3(Khanaqine Conference), 631-654.

(2014). : . : : ە .

ی ی(1974). . ی: .

. 258-88. https://search.emarefa.net/detail/BIM-572981

(2006). SPSS. ی: .

ѡ ی (2001). ی . ١ ی: .

یی (1983) یی ɡ ӡ Әی.

. (2015). ɡ . 2015 . 45

ی (1992). ی. : ی ј : ی.

ϡ (2010). . 1 ڡ

ی (2017). ی ی . ٶ ی .

یѡ (1983). ی ی. : ǘ ی ی : .

یی ی (1980). . : ی:.

یȡ Ә ѡ ی (1962). ݘی ی. : .

یی, . (2009). ی .  ی39(54), 457-482.

ەэە ییە:

 

ی ەی یی ەǡ ە ۆە (2015). ەە یی . ١ ǁەی : ێی.

ەەϡ ە ەە (2015). ەەی ەی ەەە ە ۆڤیەیە. ١ ǁەی : ێ.

ەەە ی ەە (2012). ییۆییی ۆەڵی. : ە ەە ١ ǁەی ەی ەە: ێی.

ەەە ی ەە (2018). ڕەی ی ۆەڵیەی. : ە ەە ǁەی ەێە: ێ.

ەە ە ە (2017). یەی ی ۆەڵی. : ەەی ی ١ ǁەی ێڤی: ەێ.

ەی ە ەە (2013). ەەە ەی. ١ ێی.

Ґѡ ەە ی (2012). ی ی ەیە. ٢ ǁەی ۆ: ێی.

ڵӡ ی. (2001). یی ەیەی : ەە. ١ ەҐی ەە: ێی.

̐ە ۆ ێۆیی (٢٠١٣) ١٤٠ ی ۆ ەјەی ی ە ە / ڕۆەڵ / ێی .

̡ (1972). ی ی ی ی ی ی ی . یʡ .

ە ی ی ەە- ەە ەی ی (2018). ییی ۆ . ١ ێ ێی ǁ.

ێ ەە ە (2015). یە ەیی . ١ ێ ێی ǁ.

یی ە (2016). ەەیە ۆ یۆۆیی ۆڤی ێԘ. :ە ەی ǁەی ڕۆەڵ: ەێ.

یی ەی ە ەϡ ڵ ە (2011). ە ەەەییە. ١ ێی.

ەە ەە ەی (1977). ەەی ە ێ. ۆڤی ڕ ە (١٦).

͡ (2021). ەјێی یەەی ەڵ. : ە ەە ەەϡ ١ ǁەی : ێ.

ەی ەی (2006). ەێ ە ەەی یی ەەە یی ۆڕی ە یەە. ۆڤی ەەی ڕەە ە٥.

یڡ ەی (2013). ی ی. ەѐی یەە ١ ǁەی ۆ: ێی.

ەەی ۆە , ە ی ەی (٢٠٠٧) یەی ێјی 1 ڵە ەەی ەەە ەێ / .

ەҡ (2010). ەەیە ۆ ەەە. ١ ǁەی یی: ەێ.

ەەѡ ڵڵە (2712). ە ێ ە . ێ ǁ ێ ێی ǁ.

ەیی (2001). ێی ەەیی ە یی ێە ەی ۆەی ۆ ەی. ۆڤی ە (١٥٩).

یەی ەە (2016). ەە ەیە. ١ ǁەی ەەە: یی.

ەی ە ەە ەی (2010). ەەیە ێی ەەە. ǁەی یǡ ێی.

 

 

 

 

ەэە ە

Baban, A. A. H., & Abdallah, A. M. N. (2019). The Role of Family Problems in the performance of the Work of Employees in Government Institutions. Journal of University of Raparin6(1), 423-450.

Kim, Tae Kyun (2017). Understanding one-way ANOVA using conceptual figures. Korean journal of anesthesiology, 70(1), 22-26.

Neill, A. (2011). Sympathy, superstition, and narrative form; or, why is Silas Marner so short? A Response to John Mazaheri. Connotations21(1), 2021.

Noori, Adil Mohammed (2019). The Pressure of Student Organizations and their Role in Advancing the Studying Process Sulaimani Univesity Students as a Sample. Twejer journal, 2 (1) , http://doi.org/10.31918/twejer.1921.5, 180-221.

 

 

 


:

ڡ (ӡ ɡ ) ȡ (378) ɡ (27) : .

(ɡ ɡ ȡ ɡ )

Abstract:

Superstition as a culture has mythological and historical roots, and it is difficult to remove so easily among individuals in society. This study aims to measure the prevalence of superstitious thought among students and find the most important superstitious thought among university students. According to the variables (gender, place of residence, and specialty ) the descriptive method was used to describe superstitious thoughts among university students, the research community is the students of Sulaimani University and (378) students were taken as a sample. The researchers prepared a scale consisting of (27) items after obtaining the truth and stability of the scale and analyzing the data the results show that Superstitious thoughts dominate the thinking of university students. Superstitious thoughts are more among female students than male students and more among students who live in urban areas and It is lower among students in scientific colleges than in medical and humanities colleges.

Keywords (superstition, myth, student, university, thought)